Historia

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa


Wspólnota jest społecznością religijną zarejestrowaną przez właściwe organy władzy państwowej. Wspólnota ma charakter ewangeliczny, tzn. swe wyznanie wiary opiera wyłącznie na treści Pisma Świętego. Uważa je za jedyne, przez Boga- Stwórcę natchnione poselstwo dla człowieka. W swej doktrynie nawiązuje do spuścizny duchowej okresu reformacji, jak również późniejszych ruchów przebudzeniowych w tradycyjnych kościołach. Za bezpośredni początek można uważać pierwsze dziesięciolecie naszego stulecia.

Wtedy to w łonie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Śląsku Cieszyńskim powstało duchowe (religijne) przebudzenie o charakterze zielonoświątkowym. Działalność Ducha Świętego przejawiła się w taki sam sposób. Jak to miało miejsce w dzień pięćdziesiąty- Zielonych Świąt, kiedy to uczniowie Jezusa Chrystusa zostali przyobleczeni mocą z wysokości zgodnie z Jego obietnicą (Dz.Ap.1i2 rozdz.). Ta przebudzeniowa grupa została zarejestrowana w roku 1910 przez ówczesne władze Monarchii Austro - Węgierskiej pod nazwą: "Związek Stanowczych Chrześcijan". Po pierwszej wojnie światowej (1914-1918) zbory te zostały terytorialne rozdzielone granicą polski-czechosłowacką. Jedna część zborów znalazła się w Polsce zaś druga w Czechosłowacji (Zaolzie). W latach 1968-1972 kilkadziesiąt rodzin należących do w/w zborów przesiedliło się na południowy wschód Polski. Na warunkach osadniczych zamieszkano w 3 pustych wioskach:Wola Piotrowa, Puławy i Wisłoczek w województwie podkarpackim. W tych wioskach powstały trzy samodzielne zbory. Nowo powstałe zbory rozpoczęły swą działalność wewnątrz i na zewnątrz. W styczniu 1981r. zbory te zostały zarejestrowane przez władze państwowe pod nazwą "Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego- Kościół Zielonoświątkowy", a w roku 1988 została zmieniona na "Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową". Podstawą formalnej działalności zborów jest statut Wspólnoty, zaś religijnej Pismo Święte. Zbory te w własnym zakresie wybudowały obiekty sakralne, które służą do zgromadzeń, modlitwy, uwielbiania Boga. Zbory EWZ organizują corocznie w lipcu Zjazd Młodzieży w Puławach, we wrześniu Konferencję w Woli Piotrowej. EWZ podjęła pracę misyjną i charytatywną w Sanoku i okolicach (Bieszczady). Obecnie Wspólnota liczy sześć zborów oraz dwie placówki. Prezbiterem naczelnym EWZ jest br. Krzok Tadeusz.

Copyright 2008 by www.ewz.net.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!